بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران درباره رفتارهای مراقبتی بعد از جراحی فتق دیسک کمر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

جراحی فتق دیسک کمر یکی از شایع ترین اعمال جراحی ستون فقرات است و رفتار های مراقبتی پس از جراحی نقش مهمی در روند بهبود بیماری  دارد. این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتارهای مراقبتی بیماران بعد از جراحی فتق دیسک کمر انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع روان سنجی و در دو بخش طراحی پرسش نامه و بررسی روایی و پایایی آن، در سال 1400و در استان تهران انجام شده است. در این پژوهش ابزار مورد استفاده پرسش نامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد درباره رفتارهای مراقبتی بیماران بعد از جراحی فتق دیسک کمر بود که با استفاده از منابع علمی، مطالعات صورت گرفته و نظرات متخصصان طراحی گردید. برای بررسی روایی محتوایی از ضریب های نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا با استفاده از نظرات  10متخصص استفاده شد. از روش های آزمون- باز آزمون جهت بررسی پایایی درونی و آلفای کرونباخ، جهت بررسی پایایی بیرونی کمک گرفته شد. 

یافته ها

پرسشنامه طراحی شده حاوی 38گویه است که به ترتیب، 14گویه حیطه دانش، 13گویه حیطه نگرش و11گویه حیطه عملکرد درباره مراقبت های  بعد از  جراحی فتق دیسک کمر را می سنجید. طیف نسبت و شاخص روایی محتوا،  به ترتیب (00/1- 49/0) و  (00/1- 8/0) و برای امتیازهای تاثیر آن ها (5/1<) تعیین گردید، همچنین، طیف همبستگی درون طبقه ای  و ضریب آزمون آلفاکرونباخ و کودر ریچاردسون برای پایایی گویه های سه مقیاس به ترتیب (977/0- 767/0)  و (86/0-75/0) محاسبه شد. پرسشنامه محقق ساخته با 38 گویه نهایی و تایید شد .

نتیجه گیری

پژوهش حاضر نشان داد که پرسش نامه طراحی شده از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و از آن می توان برای سنجش  سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد درباره مراقبت های  بعد از  جراحی فتق دیسک کمر استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492175 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!