تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa Roth) تحت شرایط دیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
محدودیت آبی شدیدترین عامل تنشی است که رشد و تولید گیاهان زراعی را در مناطق خشک و نیمه خشک محدود می کند. راهکارهای متعددی به منظور کاهش آثار محدودیت آبی ایجادشده تحت شرایط دیم در رشد گیاهی توسعه یافته اند. در میان آن ها استفاده از پوترسین و کودهای زیستی (همانند میکوریزا و باکتری های محرک رشد) نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد ایفا می کنند. در این راستا به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه ای تحت شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی کودهای زیستی (عدم کاربرد کودهای زیستی به عنوان شاهد، کاربرد ریزوبیوم (Rhizobium legominuzarum) ، میکوریزا (Glomus mosseae)، کاربرد توام میکوریزا با ریزوبیوم، ریزوبیوم و ازتوباکتر، میکوریزا و ازتوباکتر (5 Azotobacter chrocoocom strain)، ریزوبیوم با ازتوباکتر و میکوریزا) و محلول پاشی پوترسین در سه سطح (محلول پاشی با آب به عنوان شاهد و محلول پاشی 5/0 و 1 میلی مولار پوترسین) را شامل می شدند. نتایج نشان داد که کاربرد توام ازتوباکتر با میکوریزا و ریزوبیوم و محلول پاشی یک میلی مولار پوترسین فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز را به ترتیب 08/37، 54/37 و 41/34 درصد، فلورسانس بیشینه و محتوای آنتوسیانین را به ترتیب 68/49 و 74/87 درصد نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین افزایش داد. همچنین، کاربرد توام ازتوباکتر با میکوریزا و ریزوبیوم و محلول پاشی یک میلی مولار پوترسین بیوماس کل را حدود 9/56 درصد نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و عدم محلول پاشی با پوترسین افزایش داد. به نظر می رسد کاربرد کودهای زیستی و پوترسین می تواند بیوماس کل ماشک گل خوشه ای تحت شرایط دیم را به واسطه بهبود صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی افزایش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492561 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!