اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک و سدیم هیدروسولفید بر روی مراحل اولیه رشد یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مولکول گازی سولفید هیدروژن (H2S) و اسید سالیسیلیک (SA) سازش گیاهان به شرایط تنش زای محیطی مانند شوری را افزایش می دهند. در پژوهش حاضر، اثر پرایمینگ بذرهای یونجه با SA (75/0 میلی مولار) و سدیم هیدروسولفید (NaHS) (75/0 میلی مولار) به عنوان دهنده H2S بر بهبود شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های یونجه در شرایط شوری (0، 25، 50 و 100 میلی مولار) و نیز کاهش تنش اکسیداتیو ایجادشده توسط تنش شوری (0 و 50 میلی مولار) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در شوری، دو مولکول پرایمینگ SA و NaHS توانستندکاهش جوانه زنی بذرهای یونجه و رشد اولیه گیاهچه ها را بهبود دهند. علاوه بر این، در شرایط بدون پرایم، تجمع درخور ملاحظه ای از مالون دی آلدیید و پراکسید هیدروژن در پاسخ به شوری مشاهده شد. پرایمینگ NaHS و SA تاثیرات مثبتی روی شاخص های مختلف جوانه زنی در بذرهای یونجه تحت شوری داشتند و همچنین تیمارهای پرایمینگ طول ریشه گیاهچه های تحت شوری را به میزان معنی داری افزایش داد. پرایمینگ با NaHS و SA تجمع مالون دی آلدیید و پراکسید هیدروژن را در شرایط شوری در مقایسه با شرایط بدون پرایمینگ کاهش داد که نشان دهنده تاثیر پرایمینگ با NaHS یا SA در کاهش تنش اکسیداتیو است. همچنین، در پاسخ به شوری، پرایمینگ با NaHS یا SA سطح قند کل را به ویژه در روزهای اول و سوم پس از جوانه زنی به میزان معنی داری در مقایسه با شرایط بدون پرایمینگ افزایش داد. بنابراین، پرایمینگ NaHA یا SA پاسخ های گیاه در نخستین روزهای پس از جوانه زنی را در مقابل شوری از طریق کاهش آسیب های ناشی از تنش با فعال کردن سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی افزایش می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492563 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!