روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه پوشش گیاهی و اندازه گیری شاخص های تنوع ابزار مناسبی برای مطالعه وضعیت پوشش جنگل ها، مراتع و ارزیابی آنها است. این پژوهش با هدف ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار استان خوزستان، با بررسی اثر نوسانات بارش و آبیاری نهال های کشت شده در منطقه بر درصد پوشش و نوع گونه های بومی موجود طی چهار سال متوالی و در دو فصل در منطقه حنیطیه انجام شد. بدین منظور تعداد 5 ترانسکت 100 متری با فواصل 50 متری در منطقه انتخابی به صورت تصادفی سیستماتیک احداث شد. در امتداد ترانسکت ها در مجموع 30 پلات ثابت نصب شد. در دو فصل رویشی بهار و پاییزه طی سال های 1396 تا 1399 نوع و درصد پوشش گونه های بومی برداشت شد. با استفاده از نرم افزار PAST شاخص های غالبیت، یکنواختی و تنوع گونه ای سیمپسون و شانون اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) نشان داد، بین میانگین شاخص های غالبیت، شانون و سیمپسون، درصد پوشش و نیز تعداد گونه در بهار سال های مختلف برداشت اختلاف معنی داری وجود دارد. اما در مقایسه شاخص های شانون و سیمپسون و پوشش تابستانه، بین تیرماه سال های 1398 نسبت به سال 1397، اختلاف معنی داری وجود ندارد. گونه های موجود در پلات ها همه کوتاه زی بودند و تنوع اندازه گیری شده وابسته به زمان است. از مشاهدات و نتایج فوق نتیجه گیری می شود، منطقه حنیطیه علی رغم برگشت تعدادی گونه کوتاه زی در پی آبیاری نهال های کشت شده و بارش های اخیر، همچنان این عرصه بسیار حساس و شکننده بوده و تا احیای مناسب نیاز به مدیریت، برنامه ریزی و قرق کامل دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492565 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!