اثربخشی آموزش مفاهیم رویکرد مثبت نگر بر راهبرد های مقابله با استرس در کارکنان درمانگاه بخش کرونا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم رویکرد مثبت نگر بر راهبرد های مقابله با استرس انجام شد. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان درمانگاه بخش کرونا شهرستان کامیاران در زمستان 1399 و بهار 1400 بود. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 20 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مساوی 10 نفری جایگزین و 8 جلسه مفاهیم رویکرد مثبت نگر بر گرفته از سلیگمن(2006) برای گروه آزمایش برگزار شد. داده ها با کمک پرسشنامه سبک های مقابله با استرس(اندلر و پارکر، 1990)جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز علاوه بر روش های آمار انجام شد. یافته ها نشان داد نمرات پیش آزمون و پس SPSS- توصیفی با تحلیل کوواریانس و با 22 آزمون دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیر سبک های مقابله با استرس به ترتیب متفاوت است. می توان چنین نتیجه گرفت که درمان(FValue ،P=-0/001= 6/34؛7/76؛7/32) مثبت نگر بر سبک مقابله با استرس کارکنان درمانگاه بخش کرونا شهرستان کامیاران اثربخش است.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492831 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!