اثر تغذیه گیاه سویا با غلظت های مختلف ترکیبات روی بر جوانه ‎زنی بذور تولید شده و رشد اولیه گیاهچه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارزیابی پتانسیل جوانه‎زنی و رشد اولیه بذور سویا تغذیه شده با نانوذرات اکسید روی، دو آزمایش جداگانه (در محیط ژرمیناتور و در خاک) در دانشگاه شهرکرد در سال 1399 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی در گیاه مادری شامل ترکیبات مختلف روی (نانوذرات اکسید روی با اندازه های 38، 59 نانومتر و کلرید روی) و غلظت های متفاوت (صفر، 50، 100، 200 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) بودند. با افزایش غلظت نانو ذرات اکسید روی به خصوص نانو ذره 38 نانومتر در غلظت 200 میلی گرم بر کیلوگرم درصد جوانه‎زنی و سرعت جوانه‎زنی (به ترتیب 67 و 89%)، طول و وزن ریشه چه (به ترتیب 133 و 356%)، طول و وزن ساقه چه (به ترتیب 135 و 103%) و در نتیجه شاخص بنیه گیاهچه (%291) افزایش یافت. افزایش معنی‎داری در میزان کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوییدها (به ترتیب 28، 333 و 73%)، ارتفاع بوته (%41) ، سطح برگ (%66)، وزن اندام هوایی (%167) گیاهچه حاصل از بذور سویا تغذیه شده با غلظت 200 میلی گرم بر کیلوگرم اکسید روی 38 نانومتر مشاهده شد اما در غلظت 500 میلی گرم بر کیلوگرم ترکیبات روی اثرات سمی در گیاهچه مشاهده گردید. به‎طور کلی نتیجه‎گیری می‎شود تغذیه گیاه سویا با نانوذره اکسید روی می‎تواند در بنیه بذر تولید شده بسیار موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492939 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!