بررسی اثرات کشندگی و زیرکشندگی سموم فلوبندیامید، امامکتین بنزوات+ لوفنورون، تیوسیکلام و اسپینوساد روی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

زنبورهای خانواده براکونیده از مهم ترین پارازیتوییدهای آفات می باشند. عملکرد پارازیتوییدها می تواند به وسیله کاربرد حشره کش ها تحت تاثیر قرار گیرد. جهت استفاده هم زمان عوامل کنترل بیولوژیکی و آفت کش ها در مدیریت آفات، شناخت اثر آفت کش ها روی عوامل کنترل بیولوژیکی ضروری است. در این بررسی، اثرات کشندگی و زیرکشندگی سموم فلوبندیامید، امامکتین بنزوات+لوفنورون، تیوسیکلام و اسپینوساد روی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی با 6 تیمار و 3 تکرار برای هر حشره کش مورد بررسی قرار گرفت. مقدار LC50 اسپینوساد روی حشره بالغ زنبور پارازیتویید 25/1 میلی گرم ماده موثره بر لیتر به دست آمد که نشان داد که این حشره کش سمی ترین ترکیب برای این حشره می باشد. غلظت کشنده حشره کش های تیوسیکلام، امامکتین بنزوات+لوفنورون، فلوبندیامید به ترتیب 99/19، 56/7 و 45/6 میلی گرم ماده موثره بر لیتر محاسبه شد که به ترتیب سمیت بیشتری روی مراحل نابالغ این پارازیتویید داشتند. غلظت زیرکشنده (LC30) اسپینوساد، فلوبندیامید، امامکتین بنزوات و تیوسیکلام به ترتیب71/0، 67/3، 26/4 و 44/14 میلی گرم ماده موثره بر لیتر محاسبه شد. بر اساس طبقه بندی سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک، برای زنبور پارازیتویید H. hebetor اسپینوساد در گروه حشره کش های با ضرر بالا، امامکتین بنزوات+لوفنورون و فلوبندیامید در گروه حشره کش های با ضرر متوسط و تیوسیکلام در گروه حشره کش های بی ضرر قرار گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493269 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!