مطالعه اثر تلفیق سن شکارگرDeraeocoris lutescens (Schilling) با عصاره های اتانولی زیتون تلخ و اسفند و برخی سموم رایج (آبامکتین و پیریمیکارب) در کنترل شته سیاه باقلا (Scopoli Aphis fabae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شته سیاه باقلا Aphis fabae</em> Scopoli یکی از مهمترین آفات محصولات زراعی در سرتاسر جهان است. سن شکارگر Deraeocoris lutescens</em> (Schilling) (Hemiptera: Miridae)، جایگاه ممتازی در کنترل بیولوژیکی شته هایی از قبیل شته سیاه باقلا دارد. در دهه های اخیر در جوامع رو به رشد، گرایش به مصرف هر چه کمتر سموم شیمیایی و استفاده از مشتقات گیاهی به عنوان جایگزین سموم مصنوعی بوده است. در تحقیق حاضر، اثر تلفیق دشمن طبیعی با آفت کش های تجاری (پیریمیکارب و آبامکتین) و عصاره های گیاهی زیتون تلخ و اسفند، جهت کنترل شته سیاه باقلا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلفیق عصاره های اسفند و زیتون تلخ با دشمن طبیعی منجر به کاهش قابل توجهی در جمعیت آفت </em>شدند و از بین این دو ترکیب، عصاره زیتون تلخ برای دشمن طبیعی خطرات کمتری را نشان داد. همچنین اثر این آفت کش های تجاری و عصاره های گیاهی بر روی میزان تغذیه دشمن طبیعی اسپری شده مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، عصارهی اتانولی زیتون تلخ کمترین تاثیر را روی تغذیه دشمن طبیعی داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493270 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!