مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به اختلالات تیروئید با افراد سالم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

اختلالات غده تیرویید، دومین اختلالات شایع سیستم اندوکرین هستند که می توانند بر روی سلامت دهان و کیفیت زندگی وابسته به سلامت بیماران تاثیر بگذارند. هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به اختلالات تیروییدی می باشد.

مواد و روش ها: 

در این مطالعه مورد-شاهدی از 43 شرکت کننده مبتلا به اختلالات تیروییدی و 43 فرد سالم سوالاتی مربوط به اطلاعات دموگرافیک، درگیری های سیستمیک، مصرف الکل، خشکی دهان، کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان، سال های ابتلا به بیماری و داروی مصرفی (از گروه مورد) پرسیده شد. سپس بیماران از نظر بالینی مورد معاینه قرار گرفتند و شاخص های سلامت دهان از جمله GI و PI و SBI و DMFT بر روی دندان های رمفورد ارزیابی شدند. نمونه بزاق غیرتحریکی هر دو گروه جمع آوری شد و وزن سنجی انجام گرفت. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 24 پردازش شدند. مقایسه متغیرهای کمی بین گروه های مورد و شاهد با آزمون تی مستقل یا معادل ناپارامتریک آن (من-ویتنی) صورت گرفت.

یافته ها: 

مقایسه بین متغیرهای کمی، تفاوت آماری معنی داری را بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان ADD-OHIP-14 (0/015=P) و میزان جریان بزاق تحریک نشده، GI، SBI، DMFT (0/05<P) در دو گروه نشان داد. در بین متغیرهای کمی، تنها شاخص DMFT در گروه مورد با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHRQOL) ارتباط آماری معنی دار و همبستگی مثبت داشت (0/038=P و 0/318=r).

استنتاج

کیفیت زندگی پایین تر مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به اختلالات تیروییدی، توجه و پیگیری بیش تری را در جهت رفع مشکلات پریودنتال و دندانی ایشان می طلبد.

زبان:
فارسی
صفحات:
114 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493411 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!