ارزیابی عملکرد شبکه استانی خوزستان در مدیریت بحران زیست محیطی ریزگردها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

استان خوزستان سال ها است که با بحران ریزگردها روبروست. با توجه به اهمیت نقش رسانه ها در مدیریت بحرانهای زیست-محیطی، به ویژه رسانه های محلی و استانی، ارزیابی عملکرد شبکه استانی خوزستان در بحران زیست محیطی ریزگردها هدف این پژوهش قرار گرفت. با توجه به این هدف برای دستیابی به نتایج از روش تحلیل محتوای کمی مقوله ای استفاده شد. برای نمونه گیری ابتدا به شکل هدفمند، پنج برنامه ی شاخص شبکه خوزستان، پخش شده در سالهای 90-99 انتخاب و سپس به شکل تصادفی هر ماه یک قسمت از هر برنامه و در مجموع 345 قسمت انتخاب شد. در نهایت پس از تحلیل داده ها مشخص گردید که نزدیک به یک چهارم برنامه های بررسی شده به موضوع ریزگردها اختصاص داشته است و 09/00 درصد از محتوای مرتبط با ریزگردها، منطبق بر وظایف و نقشهای شبکه استانی خوزستان در بحران ریزگردها بوده است و 00/00 درصد نیز منطبق بر وظایف نبوده است. همچنین مشخص شد که بیشترین محتوای منطبق بر وظایف شبکه خوزستان مربوط به ایفای نقشهای "نظارت و مطالبه گری" و "ارایه اطلاعات" بوده است و نقشهای "تقویت مشارکت عمومی و همبستگی ملی" و "آموزش و فرهنگسازی" سهم اندکی دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493927 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!