نقش سگهای ولگرد در تعارض با انسان و حیات وحش در محیط شهری و راهکارهای تعدیل آن؛ مطالعه موردی: شهر رباط کریم

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه زندگی شهری با چالشی جدید به نام حضور سگهای ولگرد در محیط های شهری مواجه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مهمترین مصادیق تعارض و مهمترین راهکارهای تعدیل تعارض سگ- انسان و سگ- حیاتوحش در شهر رباطکریم است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 40 نفر از افراد دانشگاهی، بخش اجرایی که شامل بهداشت و درمان، دامپزشکی، اداره محیط زیست، شهرداری (واحد خدمات شهری، حمل و نقل، مدیریت پسماند و فضای سبز)، اعضای سازمانهای مردم نهاد مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی و خبرنگاران محلی انتخاب و با آنها مصاحبه به روش ساختار نیافته صورت گرفت. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی استقرایی، یافته های حاصل از مصاحبه تفسیر و طبقه بندی شدند. بدین صورت که با استفاده از روش کدگذاری باز، اولین معانی استخراج شده از مصاحبه ها، "مفاهیم"؛ مقوله بندی مفاهیم، "کدهای فرعی"؛ و مقوله بندی کدهای فرعی، "کدهای اصلی" استخراج شدند. نتایج نشان دادند که در ارتباط با مهمترین مصادیق تعارض و مهمترین راهکارهای تعدیل تعارض سگ- انسان و سگ- حیات وحش در شهر رباط کریم به ترتیب شامل 30 و 24 مفاهیم، 13 و 12 کد فرعی و 6 و 7 کد اصلی وجود دارند. همچنین مفاهیم "احتمال گاز گرفتگی و ابتلا به ویروسهای هاری و تب مالت" و "جمع آوری سگها از سطح شهر"، به ترتیب پر تکرارترین مفاهیم هستند. مهمترین مصادیق تعارض و مهمترین راهکارهای تعدیل تعارض سگ- انسان و سگ- حیات وحش در شهر رباط کریم به ترتیب با 24 و 19 تکرار بیان شده است. با انجام راهکارهایی از قبیل تعامل ادارات ذی ربط، احداث کمپ نگهداری از سگهای بلاصاحب و اقدامات اجتماعی میتوان به تعدیل تعارض سگ- انسان و سگ- حیات وحش در شهر رباط کریم کمک شایانی نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493967 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!