تاثیر غلظت های مختلف توفوردی و محیطکشت MS بر کالوس زایی قطعات گره دار .Rosa canina L

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بهینه سازی گیاه دارویی نسترن وحشی (L canina Rosa).به عنوان مهمترین پایه گل رز و نیز با هدف دستیابی سریع به کالوس مناسب جهت استفاده از مزایای ویژهی آن، تحقیق حاضر انجام پذیرفت. بدین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور محیط کشت (2.1 MS و 4.1 MS)و غلظتهای مختلف توفوردی (1 ،0 ،2/5 ،0 و 2/2 1-mgL) در چهار تکرار انجام شد. قطعات گره دار 1.5 سانتیمتری از قسمت میانی شاخه های فرعی میانه تاج درختچه ای در مرحله میوه دهی تهیه شدند. ارزیابی نتایج، یکماه پس از کشت، بر اساس تغییر شکل (آمادگی برای ورود به مرحله تولید کالوس) و کالوسزایی ریزنمونه ها صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد ریزنمونه تغییر شکل یافته مربوط به 0/5 MS بوده است. غلظت چهار 1-mgL توفوردی، بیشترین درصد ریزنمونه تغییر شکل یافته در ناحیه اطراف جوانه و غلظت 2/5 1-mgL آن، بیشترین درصد ریزنمونه تغییر شکل یافته در دو سر و سرتاسر ریزنمونه را نشان دادند. همچنین، بیشترین درصد ریزنمونه کالوسزا در یک سر و دو سر ریزنمونه در تیمار فاقد هورمون مشاهده شد. بیشترین وزن تازه و خشک کالوس متعلق به غلظتهای بیشینه توفوردی و تیمار 0/5 MS حاوی 2/5 1-mgL بود. پدیدار شدن کالوس در قاعده برگچه های متصل به محور برگ گیاهچه های درون شیشه ای (همزمان با زرد شدن برگ) مستقر بر ریزنمونه تنها متاثر از کاربرد توفوردی نبود. ظهور این پدیده به احتمال زیاد حاکی از اهمیت غلظت ترکیبات محیط کشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!