بهینه یابی شرایط استخراج بتاسیانین از چغندر قرمز با استفاده از سیال فوق بحرانی به روش سطح پاسخ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برای بهینه یابی شرایط استخراج بتاسیانین از چغندر قرمز (Beta vulgaris) با استفاده از روش سطح پاسخ، سه متغیر مستقل دما (40، 60 و 80 درجه سلسیوس)، زمان (20، 40 و 60 دقیقه) و فشار (90، 135 و 180 بار) برای مدل سازی به کار گرفته شد و پس از آن از طرح باکس-بنکن استفاده گردید. بهینه یابی شرایط استخراج بر مبنای حداکثر راندمان استخراج، بیشترین مقدار ترکیبات فنلی، بیشترین مقدار بتاسیانین و کمترین شاخص IC50 تعیین شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش دما (از 40 تا 80 درجه سلسیوس)، زمان (از 20 تا 60 دقیقه) و فشار (از 90 تا 135 بار) به طور معنی داری (0.05>p) راندمان استخراج را افزایش می دهند. افزایش فشار از 90 تا 135 بار، دما از 40 تا 60 درجه سلسیوس و زمان استخراج از 20 تا 60 دقیقه به طور معنی داری (0.05>p) سبب افزایش مقدار فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانی و مقدار بتاسیانین عصاره گردید. شرایط بهینه استخراج دی اکسیدکربن فوق بحرانی در دمای 58.74 درجه سلسیوس، زمان استخراج 60 دقیقه در فشار 132.99 بار برای عصاره چغندر قرمز انتخاب شد. تحت این شرایط راندمان استخراج 1.87، ترکیبات فنلی 35.67، فعالیت آنتی اکسیدانی 0.12 و مقدار بتاسیانین 3.43 به دست آمد.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494209 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!