ماهیت عناوین نوظهور عرفی در نکاح از بعد جامعه شناختی و تطبیق آن با عقود شرعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تقابل سنت و مدرنیته در جنبه های مختلف زندگی جامعه امروزی به وفور دیده می شود و از آن جمله ازدواج های نوظهور است. ازدواج های نوظهور ازدواج هایی هستند که به نوعی از آداب ورسوم و شکل های خاص دنیای سنت خارج شده و ماهیت نوینی به خود داده است. در این مقاله بر آن هستم که با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی ازدواج های نوظهور از بعد جامعه شناسی سیاسی و شرع پرداختیم. برآیند پژوهش این گونه است که ازدواج های نوظهور ازیک طرف حاصل ورود به دنیای مدرنیته که به نوعی صیغه سیاسی نیز به خود گرفته است و از طرف دیگر بسیاری از این ازدواج ها با شرع تنافی و تعارض دارد.برای حل این تعارض باید الگوهای رایج ازدواج را باید به گونه ای تغییر داد که نه پا به مدرنیته بزند که به نوعی امر نشدنی است و از طرفی بن مایه ها شرع حفظ شود؛ چراکه معیارهایی که شرع در نظر گرفته به نفع جامعه است. این الگوها عبارت اند از اینکه مقوم ازدواج که عبارت است از قصد نکاح برقرار باشد، لکن موارد خارج از این همچون از حیث دایم بودن یا موقت بودن، جعل شرط خیار و مواردی از این قبیل را به عرف و طرفین واگذار کنیم و نتیجه چنین رویکردی آزادی قراردادها در ضمن عقد است که باعث می شود میزان مسیولیت که دغدغه زوجین در دنیای فعلی است، مطابق خواستشان تغییر یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
578 تا 593
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494499 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!