تحلیل محتوای عناصر طراحی بسته بندی محصولات آجیل و خشکبار و بررسی ارتباط آن با قصد خرید مشتریان (مورد مطالعه: آجیل و خشکبار نارمک)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در دنیای رقابتی امروزی با انواع مختلف کالا، موفقیت هر محصول در فروش، مستلزم این است که بسته بندی و ظاهر محصول بتواند ارتباط موثری را با خریداران ایجاد کند و زمینه ی جلب نظر مشتری را فراهم سازد. با توجه به تقش و اهمیت بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده، هدف این مطالعه، تحلیل و بررسی محتوای ساختاری، گرافیکی و ارتباطی بسته بندی محصولات آجیل و خشکبار برند نارمک و ارتباط آن با قصد خرید مشتریان است. روش پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، جامعه ی آماری این تحقیق، 150 نفر از نمایندگان فروش محصولات آجیل و خشکبار برند نارمک در هشت استان هستند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ی محقق بود که روایی آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج نشان می دهد که عناصر گرافیکی بسته بندی محصول، بیشترین تاثیر را بر قصد خرید مشتریان از محصولات برند نارمک و عناصر ساختاری بسته بندی محصول، کمترین اثر را دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494792 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!