نقش برنامه ‎ریزی استراتژیک برمدیریت پروژه در کسب و کارهای نوین اطلاعاتی از دیدگاه صاحبان مشاغل الکترونیک (مطالعه موردی: وب‎سایت‎های داده ‏کاوان هوشمند و راهبری اصیل)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مطالعه نقش برنامه‏ ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه‎ در کسب وکارهای نوین اطلاعاتی جهت بهبود اثربخشی و کارایی عملکرد پروژه به‎ ویژه در وب‎سایت ‎های داده ‏کاوان هوشمند و راهبری اصیل می‏باشد.

روش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی می‎باشد. جامعه آماری شامل 90 نفر از صاحبان مشاغل الکترونیک که به عنوان نمونه در دسترس و به روش غیرتصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته با 46 سوال در بین آن‎ها توزیع گردید و 75 پرسشنامه تجمیع شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که در سه بخش سوالات برابر با 888/0، 889/0 و 936/0 می باشد. برای سنجش روایی پرسشنامه مذکور با استفاده از روش همسانی درونی روایی سازه نتایج ضریب همبستگی بین هریک ازسوالات درسطح خطای کمتراز 01/0 معنادار بوده‎ و از روایی سازه بالایی برخوردار می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ‏ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم ‏افزار اس‎پی‎اس‎اس بهره گرفته‎ شد.

یافته ‎ها: 

برنامه ریزی استراتژیک به‎صورت معناداری بیشترازحد متوسط (68%) و مدیریت پروژه (67%) و میزان نقش برنامه ریزی استراتژیک برمدیریت پروژه تاحد زیادی (67 %) درکسب وکارهای نوین اطلاعاتی نقش داشته ‎است.

نتیجه‎ گیری:

 نتایج نشان داد میانگین رتبه زیر مولفه منابع انسانی و زنجیره تامین‏کنندگان در برنامه‎ریزی استراتژیک برابر با (65/2) و زیر مولفه عوامل فرهنگی واجتماعی از مدیریت پروژه برابر با (08/3) از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و از دیدگاه صاحبان مشاغل بیشترین تاثیر را در کسب‎ و کارهای نوین اطلاعاتی داشته ‏اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 تا 189
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494961 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!