تاثیر نوگرایی بر معماری جداره های خیابان های شهر تهران در دوره قاجار؛ نمونه موردی خیابان لاله زار

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در دوره قاجار معماری به تبع نوگرایی چهره ای برونی مییابد و خیابان در مفهوم جدید خویش لبه های خود را برای جای دهی عناصر خدماتی بر میگزیند. این معماری که در تعامل با خیابان و با داشتن توجه به نمای رو به خیابان شکل گرفته است. به تقلید از معماری ارو پا و با استقرار عناصر در لبه های خیابانهای جدیدالاحداث، نماهایی شکل گرفتند که علی رغم غیربومی و نوظهور بودن، تقارن و هارمونی مناسبی داشتند و همین امر نوعی وحدت و یکپارچگی به نمای خیابان میبخشید. بدنه میدان توپخانه و خیابانهای لاله زار و باب همایون نمونه های مناسبی در این زمینه هستند. این نوشتار، از طریق روش توصیفی و تحلیل محتوایی مرور متون و استفاده از اسناد تصویری، به این تنیجه رسیده است که با استقرار عناصر در لبه های خیابانهای جدیدالاحداث، نماهایی شکل گرفتند که علی رغم غیربومی و نوظهور بودن تقارن و هارمونی مناسبی داشتند و همین امر نوعی وحدت و یکپارچگی به نمای خیابان بخشیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2495668 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!