تبیین مفهوم مکان در الگوی بازارهای سنتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با مطرح شدن مفهوم خلق مکان برای مردم در طراحی شهری در چند دهه ی گذشته طراحان شهری بسیاری کوشیدن تا شاخصهای مطلوب کیفی در مکان های شهری موفق را معرفی کنند. بازارهای سنتی از مفاهیم مهم شهری می باشند که ساختار و پیکره ی شهر بر آنها استوار شده است. بازارهای سنتی، علاوه بر تامین نیازهای اقتصادی روابط عمیق اجتماعی را هدایت میکنند و از توانایی گسترش مرزهای فرهنگی را نیز برخوردار هستند. در این مقاله به تبیین مفهوم مکان در بازارهای سنتی پرداخته میشود. برای این کار الزم است ابتدا مفهوم مکان و جنبه های مختلف آن مشخص میگردد؛ همچنین رو یکرد این مقاله به بازار نیز تعریف شود. ابتدا رویکردهای مکانی مختلف و ابعاد آن مشخص میگردد، سپس به مفهوم الگو و الگوی بازارهای سنتی میپرداز یم. در نهایت هم با توجه به اهداف و معیارهای معماری بازارهای سنتی، به تببین مدل مکان در بازارهای سنتی میپرداز یم. نتایج حاصل از این مقاله، بیان میدارد که مکان در بازار دارای سه مولفه ی لابد، معنی و فعالیت میباشد که از به وسیله ی فضا و رو یدادهای حاصل در آن، ساختار بازار سنتی شکل میگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2495670 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!