ریزازدیادی سرخدار یک درخت دارویی زینتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یک روش تکثیر درون شیشه ای سرخدار انگلیسی (Taxus baccata L.) طی روش اندام زایی با استفاده از کینتین (Kin) و ایندول-3-بوتیریک اسید (IBA) به عنوان تنظیم کننده های رشد گیاهی و جوانه راسی به عنوان ریزنمونه ارایه می شود. جوانه های راسی بریده شده از گیاهان مادری روی محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) مکمل شده با غلظت ها و ترکیب های مختلف Kin (1، 0.5، 0 و 2 میلی گرم بر لیتر) به عنوان یک سیتوکینین و IBA (1، 0.5، 0 و 2 میلی گرم بر لیتر) به عنوان یک اکسین قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد گره (6.75) روی محیط MS حاوی 2 میلی گرم بر لیتر Kin به دست آمد. بیشترین تعداد سرشاخه (5) روی محیط MS مکمل شده با 1 میلی گرم بر لیتر Kin همراه با 1 میلی گرم بر لیتر IBA به دست آمد. بیشترین تعداد ریشه (6.50) روی ریزنمونه های رشدیافته روی محیط غنی شده با 2 میلی گرم بر لیتر Kin همراه با 1 میلی گرم بر لیتر IBA تولید شد. گیاهچه ها به گلدان های پرشده با پرلایت و پیت موس به نسبت مساوی برای سازگاری منتقل شدند. این گیاهچه ها سازگار شدند و به طور موفقیت آمیزی در بسترهای کشت استقرار یافتند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
91 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2495878 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!