مدل کسب وکار دوره های بر خط آزاد انبوه در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دوره های آزاد انبوه بر خط، پیشرفتی نوظهور در حوزه آموزش الکترونیک محسوب می شوند. این دوره ها از سوی موسسات آموزشی متعددی اجرا می شوند؛ اما به موازات افزایش تعداد آنها در ایران، تعدادی از کارآفرینان در این عرصه نیز با شکست مواجه شده اند. بنابراین هدف این مطالعه، ارایه مدل کسب وکار در تطبیق با ویژگی های کسب وکار دوره های آزاد انبوه بر خط است که بتواند مولفه های مهم کسب وکار مذکور را مشخص نموده و توسعه راهبرد تجاری آن را متناسب با سیاست های کلان آموزشی پیش ببرد. به این منظور، از روش پژوهش آمیخته متشکل از دو مرحله بهره گرفته شد. در مرحله اول، جهت شناسایی مولفه های مدل کسب وکار الکترونیک از رویکرد  نظام مند و سپس جهت شناسایی مولفه های مدل کسب وکار دوره های آزاد انبوه بر خط، از نظرات متخصصین استفاده گردید. همچنین جهت واکاوی داده ها، از آزمون توزیع t و آزمون فریدمن استفاده شد. در مرحله دوم، از رویکرد دلفی فازی جهت ارایه مدل مذکور استفاده گردید. مطابق یافته های این تحقیق، سه مولفه مدل کسب درآمد، ارزش پیشنهادی و مشتری از بیشترین ضریب اهمیت برخوردار هستند. نتایج این پژوهش دربرگیرنده مجموعه ای جامع از مولفه های مدل کسب وکار دوره های آزاد انبوه بر خط است که در قالب 55 زیرمولفه در 12 سرمولفه ارایه شده است  و منافعی مانند ارتقای برنامه ریزی اجرای آن در ایران و نیز تسهیل کسب مزیت رقابتی در کسب وکار دوره های آزاد انبوه بر خط را در بردارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 206
لینک کوتاه:
magiran.com/p2496005 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!