تحلیل عاملی عوامل موثر بر مهاجرت جوامع مرتعدار در استان اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مهاجرت روستا به شهر به عنوان یکی از اجزای کلیدی رویکرد معیشت برای افزایش درآمد و کاهش فقر، در بسیاری از نواحی روستایی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل عاملی عوامل موثر بر مهاجرت روستا به شهر در بین مرتع داران ساکن در برخی حوزه های آبخیز استان اردبیل است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه، مشاهده  و مصاحبه حضوری بود. جامعه آماری شامل 9244 نفر در 5 حوزه آبخیز (33 روستا) در استان اردبیل بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 372 نفر به دست آمد. پرسش نامه شامل 11 شاخص مربوط به عوامل اقتصادی، 10 شاخص مربوط به عوامل اجتماعی و 6 شاخص مربوط به سایر عوامل موثر بر مهاجرت روستا به شهر بود. برای اولویت بندی مولفه های موثر در مهاجرت روستا به شهر جوامع مرتع دار، از آزمون فریدمن استفاده شد. به منظور تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت، از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد، که برای تشخیص مناسب بودن داده های مربوط به متغیرهای مورد تحلیل، شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. نتایج تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که از بین شاخص های مورد مطالعه بر اساس بار عاملی، به ترتیب اهمیت نه عامل امنیت اقتصادی-فرهنگی، خدمات رفاهی، مهاجرت معکوس، نبود انگیزه ماندن در روستا، مشارکت اجتماعی، زمین، آینده فرزندان، ضعف اشتغال در روستا و فرصت اشتغال بیشتر در شهر، در مجموع 85 درصد واریانس داده ها را تبیین کردند. به طورکلی نتایج تحقیق حاضر می تواند اولویت های ضروری در راستای کاهش مشکلات معیشتی و اجتماعی جوامع روستایی منطقه مورد مطالعه را تبیین کند و اطلاعات لازم برای برنامه ریزی مناسب در اختیار ارگان های مربوط قرار دهد. این موضوع در نهایت می تواند سبب کاهش مهاجرت روستا-شهر شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2496256 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!