بررسی تعارضات چرا در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده بهرام گور در استان فارس)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مناطق حفاظت شده به عنوان یکی از مهم ترین و موثرترین ابزار در جهان برای حفاظت از تنوع زیستی ظهور یافته اند.تغییر کاربری اراضی طبیعی، به ویژه مراتع به مناطق حفاظت شده، باعث می گردد تا چرا در بخشی از اراضی مرتعی با محدودیت هایی روبه رو شود. این محدودیت ها موجب بروز تعارض بین ذی نفعان مختلف اراضی طبیعی می شود. این تحقیق به بررسی تعارضات چرای موجود در منطقه حفاظت شده بهرام گور می پردازد. در اولین مرحله از مطالعه، به منظور بررسی تعارضات موجود، مصاحبه با ذی نفعان مختلف صورت گرفته است.روش نمونه گیری از نوع روش طبقه بندی، انتساب بهینه و روش هدفمند بوده و  حجم جامعه آماری از روش گلوله برفی به دست آمده است. ابزار استفاده شده برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده و برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری داده ها از نرم افزارهای  R و  Gephi استفاده گردیده است. به طور کلی، چهار گروه ذی نفع و 13 موضوع تعارض شناسایی شد. از طرفی، 497 پرسش نامه نیز تکمیل گردید. نتایج این تحقیق، تعارض بین سه ذی نفع/ ذی ربط سازمان حفاظت محیط زیست، اداره منابع طبیعی و دامدار را بیش از سایرین  نشان می دهد که تعداد تعارضات مربوط به دامدار با 12 تعارض و سازمان حفاظت محیط زیست با 10 تعارض، بیش از دیگران است. همچنین بیشترین تعداد تعارض نیز بین سازمان حفاظت محیط زیست و دامدار، با 8 تعارض وجود دارد. بر اساس یافته های این تحقیق، می توان در راستای رفع تعارضات کلیدی و مهم، برنامه ریزی و مدیریت، توسط مدیریت منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده صورت گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
287 تا 309
لینک کوتاه:
magiran.com/p2496266 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!