اثر کاربرد کودهای گوگردی و محلول پاشی مقادیر نانو پتاسیم بر صفات مرفولوژیکی، زراعی و کیفیت دانه گلرنگ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تامین عناصر غذایی مورد نیاز جهت رشد و نمو گیاهان از طریق کاربرد کودهای زیستی و نانو ضمن افزایش عملکرد، از اثرات سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی برمحیط زیست ممانعت می نماید. این تحقیق به صورت آزمایش کرت‎های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 در روستای خامسان از توابع شهرستان کامیاران واقع در استان کردستان انجام شد. در این آزمایش اثر چهار نوع کود گوگرد شامل عدم مصرف، کود گوگردی گرانوله، کود زیستی تیوباسیلوس، کود گوگردی گرانوله + تیوباسیلوس در کرت های اصلی و سه میزان محلول پاشی مقادیر 0، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار کود نانو پتاسیم در کرت های فرعی بر صفات مرفولوژیکی، عملکرد دانه و کیفیت دانه گلرنگ مقایسه گردید. نتایج نشان داد که صفات تعداد ساقه ثانویه در سطح 5 درصد و تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد روغن و پروتیین تحت تاثیر کودهای گوگردی اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد داشتند. بیشترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و پروتیین در تیمار کود گوگردی گرانوله + تیوباسیلوس حاصل گردید که در مقایسه با شاهد به ترتیب: 28/49، 41/72 و 32/46 درصد افزایش نشان دادند. همچنین تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد روغن در سطح 1 درصد و درصد روغن و پروتیین و عملکرد پروتیین در سطح 5 درصد تحت تاثیر محلول پاشی مقادیر متفاوت کود نانوپتاسیم اختلاف معنی دار داشته به طوری که محلول پاشی 10 کیلوگرم در هکتار نانوپتاسیم سبب بروز حداکثر مقدار صفات مذکور گردید و عملکرد دانه، درصد روغن، پروتیین و عملکرد روغن و پروتیین را در مقایسه با شاهد به ترتیب: 1/05، 2/56، 0/64، 14/26 و 4/48 درصد افزایش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2496590 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!