تحلیل عاملی عوامل موثر بر بهبود وضعیت بازاریابی سیب در استان آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر بهبود وضعیت بازاریابی سیب در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحلیل عاملی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه باغداران استان آذربایجان غربی می باشد، که تعداد آن ها 39315 باغدار می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجیسی و مورگان استفاده شد (360 نفر). روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی آن با کسب نظرات گروهی از متخصصان مورد بررسی و اصلاحات لازم در آن صورت پذیرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر بهبود بازاریابی سیب در استان آذربایجان غربی، در چهار عامل خلاصه و دسته بندی شدند که این چهار عامل توانستند 3/66درصد از تغییرات عوامل موثر بر بهبود بازاریابی سیب را در استان آذربایجان غربی تبیین کنند. در میان عوامل موثربررسی شده، عامل اقتصادی که شامل گویه های پرداخت تسهیلات و اعتبارات به بهره برداران سیب، وجود بازارچه های مرزی در استان، تنوع محصول می باشد به عنوان مهمترین عامل موثر بر بهبود بازاریابی سیب در استان آذربایجان غربی شناسایی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2496594 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!