بررسی بازتاب امر شناخت ناپذیر در صورت و محتوای داستان «پیک نیک» از ابوتراب خسروی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
دوران معاصر دوران قرار گرفتن امر شناخت ناپذیر در کانون زندگی بشر و درنتیجه تجربه انواع هراس است. یکی از مهم ترین تجلیگاه های این موضوع گونه های مختلف هنر ازجمله ادبیات داستانی ا ست. برای شناخت دقیق تر انسان امروز از یک سو و درک درست آثار داستانی معاصر از سوی دیگر، واکاوی کیفیت اثرپذیری این آثار از امر شناخت ناپذیر ضروری می نماید. در پژوهش حاضر، با تلفیق نظریه تحلیل دازاین لودویگ بینزوانگر و رویکرد زبان شناسانه راجر فاولر در نقد متون ادبی، الگویی برای بررسی همه جانبه بازتاب امر شناخت ناپذیر در داستان های معاصر پیشنهاد و براساس آن، داستان «پیک نیک» از ابوتراب خسروی نویسنده برجسته ای که نگاهی ژرف به وضعیت بشر و هراس های او دارد تحلیل شده ‏است. هدف از این مقاله بررسی خاستگاه های هراس در داستان مورد بحث و واکاوی رابطه صورت و محتوای آن با امر شناخت‏ ناپذیر است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده ‏است. یافته های تحقیق نشان می‏دهد راوی/ شخصیت اصلی داستان بر اثر دلهره شدید فروپاشیده‏ است. او می‏کوشد امر شناخت ناپذیر را در عناصر مریی پیرامون و گزش دلهره را در قالب ترس از مرگ تجربه کند؛ اما شکنجه گرانش تکه های پراکنده «خود» او هستند. کیفیت گزینش و چیدمان عناصر روایت گسیختگی روایتگر را بازتاب می دهد. انبوه تناقض ها‏، تکرارها، ابهام ها و... گفتمان و متن اثر را از یکپارچگی دور کرده ‏است. درمجموع می توان ‏گفت امر شناخت ناپذیر در صورت و محتوای داستان «پیک‏نیک» رخنه کرده و آن را به لرزه افکنده ‏است.
زبان:
فارسی
صفحات:
365 تا 398
لینک کوتاه:
magiran.com/p2496630 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!