ارزیابی لاین های امیدبخش جو براساس عملکرد بالا و صفات زراعی مطلوب در شرایط دیم با استفاده از تکنیک های SIIG و ASIIG

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنتیکی 140 لاین پیشرفته جو از نظر عملکرد و همچنین ادغام چند صفت مهم مورفولوژیکی برای ارزیابی بهترین ژنوتیپ با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG) و شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل تعدیل یافته (ASIIG) برای معرفی و کشت لاین های مناسب در شرایط دیم انجام شدند. بیشترین ضریب تغییرات مربوط به نوع سنبله، سطح برگ پرچم، تعداد بذر در سنبله، طول پدانکل، عرض برگ پرچم و قدرت رشد اولیه بود. رگرسیون گام به گام نشان داد که قدرت رشد اولیه، وزن هزار دانه، نوع سنبله، تعداد روز تا ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله و طول برگ پرچم مهم ترین مولفه ها هستند که بر عملکرد در شرایط دیم تاثیر می گذارند. نتایج SIIG نشان داد که لاین های 4، 43، 47، 40، 70، 96، 137، 3، 57 و 45 بهترین لاین ها با بالاترین مقادیر SIIG بودند. شاخص SIIG همه لاین ها را به هفت گروه تقسیم کرد؛ میانگین عملکرد دانه لاین ها در گروه های I و II بیشتر از میانگین عملکرد ارقام شاهد و سایر گروه ها بود. مقدار ASIIG برای لاین 47، 907/0 بود که به عنوان ژنوتیپ اصلی ایده آل در نظر گرفته شد. لاین های 3، 4، 43، 45، 21، 96، 137، 40 و 54 به دلیل دارا بودن مقادیر ASIIG بالا و فاصله نزدیک از ژنوتیپ ایده آل اصلی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین طبق نمودارهای ASIIG، لاین های 47، 3، 43، 45، 137، 96 و 40 در چارک ایده آل قرار گرفتند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
11 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2496999 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!