تاثیر استفاده از سیلاژ خوراک کامل بر پایه ذرت علوفه ای در تغذیه بره های پرواری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

تهیه سیلاژ کامل مخلوط با مواد خوراکی حاوی رطوبت بالا می تواند یک جایگزین مناسب برای آسان کردن مدیریت مواد خوراکی، بهبود قابلیت هضم و افزایش عملکرد نشخوارکنندگان باشد. این تحقیق با هدف تعیین تاثیر استفاده از سیلاژ خوراک کامل بر پایه ذرت علوفه ای در جیره بره های پرواری زل در مقایسه با جیره های رایج انجام شد.

مواد و روش ها:

 تعداد 14 راس بره نر نژاد زل با میانگین وزن 2/07 ± 19/74 کیلوگرم به صورت تصادفی به دو گروه 7 راسی همگن  تقسیم شدند و با یکی از دو جیره آزمایشی با مواد مغذی یکسان شامل جیره شاهد بر پایه یونجه و کاه گندم و جیره سیلاژ خوراک کامل بر پایه ذرت علوفه ای تغذیه شدند. دو هفته دوره عادت پذیری به جایگاه و جیره های غذایی درنظر گرفته شد و سپس دوره آزمایش به مدت 12 هفته ادامه یافت. در طول دوره آزمایش خوراک مصرفی سه بار در روز در حد اشتها در اختیار بره ها قرار گرفت. وزن کشی بره ها قبل از شروع آزمایش انجام شد و سپس هر سه هفته یکبار تکرار شد. پس از پایان دوره پروار، قابلیت هضم جیره ها در قفس های متابولیکی و از طریق جمع آوری کامل مدفوع تعیین شد. همچنین از ورید گردن بره ها خون گیری شد و غلظت گلوکز، پروتیین کل، آلبومین و آنزیم های کبدی آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات ترانس آمیناز (AST) در پلاسمای خون آن ها تعیین شد.

یافته ها: 

میانگین مصرف خوراک در گرو ه های آزمایشی مشابه بود. اما میانگین وزن بدن بره ها در پایان آزمایش، افزایش وزن در کل دوره، افزایش وزن روزانه و همچنین نسبت خوراک مصرفی به افزایش وزن بره ها با سیلاژ خوراک کامل حاوی ذرت علوفه ای نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. (0/05<p). قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در سیلاژ خوراک کامل بر پایه ذرت علوفه ای نسبت به خوراک کامل بر پایه یونجه و کاه بیشتر بود (0/02>p). تفاوتی در میانگین غلظت گلوکز، پروتیین کل، آلبومین، ALT و AST پلاسمای خون بره ها با مصرف جیره های آزمایشی وجود نداشت و تمام فراسنجه ها در دامنه طبیعی برای گوسفندان سالم بود.

نتیجه گیری: 

نتایج این تحقیق نشان داد که تخمیر مطلوبی در سیلاژ خوراک کامل بر پایه ذرت علوفه ای انجام شد و مصرف آن در بره های پرواری زل سبب افزایش وزن نهایی و افزیش وزن روزانه و بهبود نسبت خوراک مصرفی به افزایش وزن در مقایسه با جیره بر پایه یونجه و کاه گردید. از این رو می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای آسان کردن مدیریت مواد خوراکی، بهبود قابلیت هضم و افزایش عملکرد در بره های پرواری مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
88 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2497501 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!