بررسی تاثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر کنترل عوامل خطر ساز نشانگان متابولیک پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب نظامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سندرم متابولیک یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در جهان و عامل خطر ابتلا به بیماری های غیر واگیر به خصوص بیماری های قلبی عروقی و دیابت است. اصلاح مطلوب سبک زندگی می تواند در کاهش عوامل خطر ساز موثر باشد.

هدف

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر کنترل عوامل خطر ساز نشانگان متابولیک پرستاران انجام شد.

مواد و روش ها: 

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که جامعه ی پژوهشی آن پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب نظامی در نیمه ی اول سال 1399 بود. نمونه ها به روش تصادفی ساده در دو گروه 40 نفری تقسیم شدند. برای گروه آزمون آموزش اصلاح سبک زندگی به صورت ترکیبی، 4 جلسه یک ساعته حضوری و یک ماه از طریق پیامک به صورت روزانه سه پیامک انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و شاخص های آزمایشگاهی استفاده شد. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:

 دو گروه قبل از مداخله از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت آماری معنی داری نداشتند. همچنین نمرات سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، شاخص توده ی بدنی، قند خون ناشتا، دور کمر، تری گلیسیرید و HDL قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت ولی بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت آن معنی دار بود (0/05<p).

نتیجه گیری:

 یافته ها نشان داد که آموزش اصلاح سبک زندگی بر کنترل عوامل خطر ساز نشانگان متابولیک پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب نظامی موثر است، لذا، توصیه می شود ضمن سنجش دوره ای شیوع سندرم متابولیک در کادر پرستاری، از برنامه های آموزش اصلاح سبک زندگی در آموزش مداوم بیمارستان استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2497973 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!