اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سخت رویی و سازگاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف:

 وضعیت اجتماعی جامعه به سمتی پیش رفته است که میزان تنش های ورود به محیط های آموزشی به ویژه دانشگاه بیشتر شده است. در حوزه روان شناختی درمان شناختی- رفتاری در کنترل استرس و تعارضات در افراد از مداخلات مهم می باشد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر سخت رویی و سازگاری فردی- اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شده است.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و کنترل می باشد. دانشجویان (200 دانشجو) با روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (100 نفر گروه آزمایش و 100 نفر کنترل) تقسیم شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد سخت رویی کوباسا و سازگاری دانشجویان انجام گردید. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 27 و به کارگیری آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

یافته ها

در مرحله پس از آموزش درمان شناختی- رفتاری بین میانگین نمره کل سخت رویی، سازگاری و ابعاد آنها در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود داشت (0/05>P). این تفاوت ها در مرحله پیگیری بعد از 4 ماه از مداخله نیز برقرار بود (0/05>P).

نتیجه گیری

درمان شناختی- رفتاری بر میزان سخت رویی و سازگاری دانشجویان تاثیر مثبت دارد و می توان از این شیوه درمانی برای ارتقای سلامت و بهداشت روانی دانشجویان استفاده کرد. پیشنهاد می شود این رویکرد آموزشی- درمانی در مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشجویی استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
461 تا 474
لینک کوتاه:
magiran.com/p2498751 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!