نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تامین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکپارچه سازی زنجیره تامین یکی از راه کارهای مهم در حل مسایل و چالش های مدیریت زنجیره تامین است که اخیرا در حوزه زنجیره تامین بشردوستانه مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر عوامل یکپارچگی زنجیره تامین بشردوستانه بر نتایج عملکردی انجام گرفته؛ همچنین نقش تعدیلگری کمبود و مازاد منابع را بر رابطه مذکور بررسی نموده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش سازمان های زیرمجموعه هلال احمر استان اصفهان می باشد. داده ها با ابزار پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردیده که پایایی آن برابر با 96/0 بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین 43 نفر از مدیران سازمان های زیرمجموعه هلال احمر استان اصفهان انجام شده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS.3 صورت گرفته است. یافته ها نشان داده اند که به اشتراک گذاری منابع، استانداردسازی عملیات، هماهنگ سازی زنجیره تامین، کار گروهی و رهبری عملیات بر ابعاد سه گانه نتایج عملکرد تاثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین کمبود و مازاد منابع روابط اشتراک گذاری منابع، هماهنگ سازی زنجیره تامین، رهبری عملیات با نتایج عملکرد را تعدیل می کند، ولی رابطه بین استانداردسازی عملیات و کار گروهی با نتایج عملکرد را تعدیل نمی کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2499103 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!