بررسی عوامل علی حوادث در عملیات های پلیسی و پیامدهای آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

کارکنان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا به واسطه تنوع ماموریت ها و خدماتی که ارایه می دهند، پیوسته با خطرات و حوادث متفاوتی از جمله شهادت، مجروحیت، از کار افتادگی و مصدومیت مواجه هستند، امروزه حوادث، جزء جدایی ناپذیرکار در محیط های شغلی بوده و گاهی منجر به آسیب های جبران ناپذیر به سلامت و بهداشت کارکنان، تجهیزات، سرمایه، محیط زیست و اعتبار سازمان می شوند بررسی علل این حوادث می تواند کاهش آسیب های ناشی از ماموریت ها را به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی عوامل علی حوادث در عملیات های پلیس و پیامدهای آن است.

روش

این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از تکنیک مدل ترایپود بتا استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش تعداد 185 نفر از خبرگان انتظامی می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر تعیین شده است. در پردازش و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای و برای تعیین اولویت مولفه‌ها، از آزمون فریدمن استفاده شد، ابزار جمع آوری تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته می باشد، روایی پرسش نامه از نسبت لاوشه با کمک ده نفر از خبرگان 0.71 محاسبه شد و پایایی کل پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0.76 به دست آمده است.

یافته‌ها:

 در بررسی های انجام شده 3 عامل شامل عوامل انسانی، سازمانی و محیطی بر بروز حوادث پلیسی در عملیات های ف.ا.ج.ا.ا تاثیرگذار می باشد که هر یک پیامدهایی را برای سازمان به دنبال دارد و توجه به نکات ایمنی و کنترل این عوامل سبب پیشگیری از وقوع حوادث می گردد.

نتایج

عوامل مدیریتی، تجهیزات و عوامل مبتنی بر وظیفه کارکنان، دارای تاثیر معنی داری بر پیامدهای حوادث می باشند و با کنترل آن ها می توان آمار حوادث را کاهش داد، لیکن علل شخصی و محیطی تاثیر معنی داری چندانی بر پیامدهای حوادث ندارند ولی لازم است مورد توجه قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2499433 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!