منصب داران ایرانی و شکوفایی دانش پزشکی در دولت گورکانیان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

فرایند مهاجرت منصب داران ایرانی به شبه قاره هند از زوایای مختلف مورد توجه محققان قرار گرفته است، لیکن مطالعه و پژوهش در چرایی، چگونگی و تاثیرگذاری مهاجرت آنها به عنوان جمع خاصی از این مهاجران خواست مقاله حاضر است. مطالعات مقدماتی نشان داد که حرکت رو به رشد این مهاجرت ها از یک سو متاثر از وجود عوامل دافعه در ایران و از سوی دیگر عوامل جاذبه در هند بوده است. بارصدکردن چگونگی ورود منصب داران ایرانی به دربار گورکانیان می توان نقش آنان را در تحول مظاهر علمی ،ادبی و هنری هند جستجو کرد؛ زیرا ابدعات و اقدامات فرهنگی، سیاسی و علمی این نخبگان در دربار گورکانیان به توسعه حوزه دانش پزشکی، سیاسی و حکومتی و سرانجام نفوذ فرهنگ ایرانی در دربار فرمانروایان گورکانی انجامید. نتیجه حاصله نیز آن است که این مهاجرت ها نه تنها در آشنایی هندیان با دانش پزشکی ایرانی- اسلامی و اندیشه ایران زمین موثر بوده بلکه اقدامات منصب داران نظامی ایرانی در جلب اعتماد پادشاهان گورکانی به ایرانیان نیز تاثیر داشته به ترویج و توسعه ی فرهنگ و تمدن اسلامی -ایرانی در هند منجر شده است.بدیهی است عمده ی استنادات مقاله از منابع اصلی استخراج گردیده و به شیوه ی توصیف و تحلیل مبتنی بر استنتاجات تاریخی تدوین شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!