تاثیرپذیری قواعد تعدد جرم از اهداف تعزیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن شخص قبل از محکومیت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سوال است که چگونه تعدد جرم از اهداف تعزیر متاثر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجه داشت، در قواعد ناظر به تعدد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفا به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدد اسباب موجب تعدد مسببات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیر مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسببات تداخل می کنند. در مواقعی که هدف تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدد بزهدیدگان موجب تعدد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسببات). البته در راستای تامین مصالح بزهدیده باید واکنشی اتخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقق شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500333 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!