تحلیل عامل جنسیت در اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی تبلیغات با استفاده از ورزش در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام) با تاکید بر نقش نگرش در اثربخشی تبلیغات و نقش جنسیت در تعدیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی نگرش نسبت به تبلیغات شبکه های اجتماعی بود که با ترکیب دو پرسشنامه ی Taylor, Lewin & Strutton (2011) و Celebi (2015) به دست آمد. جامعه آماری پژوهش کاربران صفحات ورزشی اینستاگرام بودند و کاربران صفحات پوستر فوتبال 1 و 2، دانشکده ی علوم ورزشی، چه جذاب، اخبار پرسپولیس و ساینس بیس فیت به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و تجزیه وتحلیل آماری آن از طریق نرم افزار اسمارت پی.ال.اس و بر اساس 260 پرسشنامه انجام شد. روش تحلیل عاملی تاییدی به منظور تعیین اعتبار سازه ابزار اندازه گیری و همچنین روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی به منظور پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. مدل این پژوهش شامل هشت مولفه مستقل است (سرگرمی، اطلاع رسانی، تاثیر همتایان، انطباق برند با خود، تهاجم، نگرانی امنیتی، کیفیت زندگی و زمان سازمان یافته) که رابطه ی آن ها با نگرش نسبت به تبلیغات شبکه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین مولفه های مستقل، تهاجم و انطباق برند با خود به طور مشترک بین زنان و مردان رابطه ی معناداری با نگرش نسبت به تبلیغات شبکه اجتماعی دارد. همچنین مولفه های اطلاع رسانی در میان زنان و سرگرمی و تاثیر همتایان در میان مردان رابطه معناداری با نگرش داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500408 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!