مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط با استفاده از روش بای پلات GGE برای عملکرد دانه در کنجد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کنجد یکی از گیاهان مهم روغنی، صنعتی و دارویی است که به خصوص در سالیان اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در سطح وسیعی از مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر مورد کشت قرار می گیرد. در تحقیق حاضر تعداد 15 ژنوتیپ کنجد به منظور شناسایی ژنوتیپ های برتر از نظر عملکرد و پایداری در چهار منطقه شامل اراک، بیرجند، کرج و شیراز طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند در تجزیه واریانس مرکب اثرات مستقیم مکان و ژنوتیپ و همچنین اثر متقابل ژنوتیپ × مکان غیرمعنی دار ارزیابی شدند. دو مولفه اصلی اول و دوم در تجزیه بای پلات به ترتیب 06/84 و 40/8 (مجموع 46/92) درصد از تغییرات ناشی از تاثیر محیط بر روی ژنوتیپ ها را توجیه نمودند. بر اساس نمودارهای ترسیم شده، از نظر عملکرد دانه ژنوتیپ ها در محیط های اراک، بیرجند و شیراز دارای همبستگی بالایی با یکدیگر بودند. ژنوتیپ های برتر در مکان های اراک، بیرجند و شیراز به ترتیب داراب 14، صفی آباد 1، محلی اهواز و محلی اصفهان بودند. همچنین در محیط کرج ژنوتیپ های محلی فارس، محلی خنداب و داراب 1 برتر ارزیابی شدند. در مجموع برترین ژنوتیپ ها از لحاظ عملکرد و پایداری بالا دو ژنوتیپ صفی آباد 1 و محلی خنداب بودند. در مقابل دو ژنوتیپ TS-3 و Yellow White علاوه بر عملکرد پایین، بیشترین تاثیر را از محیط خود پذیرفته بودند. ژنوتیپ ها در محیط شیراز حداقل تاثیر و در محیط بیرجند حداکثر تاثیرپذیری از محیط را داشتند. مناطق مورد بررسی این آزمایش به دو ابر محیط اراک، بیرجند و شیراز و ابر محیط کرج تقسیم شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500510 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!