اعتبارسنجی ابعاد شکل دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توجه به موضوع مسیولیت اجتماعی توسط سازمان ها یکی از عوامل موثر در زمینه سازی برای ارتقای کیفیت خدمات و توسعه منابع انسانی است و می تواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد سازمانی قرار گیرد. در این رابطه هدف اصلی این تحقیق توصیفی-همبستگی بررسی و اعتبارسنجی مولفه های تشکیل دهنده مسیولیت پذیری اجتماعی از دیدگاه کارشناسان بود. جامعه آماری این تحقیق 250 نفر از کارشناسان میدانی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان تهران بودند که با توجه به فرمول کوکران، تعداد 135 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و تشخیصی به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز از روش پایایی ترکیبی استفاده شد که مقادیر آن برای بخش های اصلی پرسشنامه در سطح مناسب (در دامنه بین 0/85 تا 0/93) قرار داشت. نظر به آنکه خروجی اصلی مورد انتظار تحقیق ارایه یک مقیاس استاندارد برای سنجش سطح مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان ترویج کشاورزی بود، نتایج معطوف به این موضوع بررسی و نتایج نشان داد که پرسشنامه مورد استفاده جهت اندازه گیری و تفکیک ابعاد مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان ترویج دارای اعتبار لازم بوده و بعد از پالایش گویه های آن و تطبیق با فرهنگ سازمانی کشور از توانایی قابل قبولی برای تفکیک سطوح مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان برخوردار است. نظر به اهمیت سنجش مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان در ارزیابی عملکرد فعالیت های ترویجی و همچنین شکل گیری مبنایی برای توسعه فعالیت های ترویجی، پیشنهادهایی در جهت ارتقای مسیولیت پذیری سازمان ترویج ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500577 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!