بررسی رابطه توانمندسازی ساختاری و بلوغ سازمانی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی در نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه حاضر در راستای بررسی رابطه توانمندسازی ساختاری و بلوغ سازمانی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی در نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی انجام گردیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، تحقیقی توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی می باشد که برای تعیین حجم نمونه لازم از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد و نهایتا براساس محاسبات فرمولی تعداد نمونه آماری جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 282 نفر برآورد گردید که به روش تصادفی ساده تعداد نمونه مورد نظر اخذ گردید. جهت تایید یا رد فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد، نتایج بررسی حاکی آن است که توانمندسازی ساختاری رابطه معناداری با بهره وری نیروی انسانی دارد. بلوغ سازمانی رابطه معناداری با بهره وری نیروی انسانی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2501002 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!