بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در یک نگاه کلی هدف اساس نظام کیفیت فراگیر درگیر کردن کلیه کارکنان سازمان از مدیریت عالی تا پایین ترین سطح سازمان برای خوشنود نمودن مشتریان از طریق ارایه بهترین خدمات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه صومای شهرستان ارومیه به تعداد 130 نفر می باشند، که از این تعداد 96 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای توزیع پرسشنامه ها نیز از روش تصادفی خوشه ای استفاده گردید. جهت گردآوری داده های پژوهش از 3 پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر بر اساس مدل مقیمی (1388)، پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن مایر (1991) و پرسشنامه پاسخگویی بوونز (2005) استفاده شده است که میزان ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب: 91/0، 87/0، و 86/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(نظیر تحلیل مانوا، آزمون F، و T مستقل) استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان وجود دارد. بنابراین، با قدرت می توان بیان نمود که مدیریت کیفیت فراگیر سهم مهمی در افزایش و بهبود تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان دارد

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2501003 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!