دراسه درجه معامل إشراکیه الکتاب العربی للصف الثامن للثانویه الاولی بناء علی منهج ولیم رومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یهدف البحث مستخدما تحلیل المحتوی لکتاب الصف الثامن المطبوع سنه 1398ش إلی تحدید درجه معامل إشراکیه الکتاب العربی لطلاب الصف الثامن للثانویه الاولی.  وقد اتبع البحث الحالی تحلیل المحتوی مستندا إلی طریقه ولیم رومی وتم تطبیق هذا البحث علی اساس الغرض من البحث وهو وصفی بناء علی تصمیم البحث وکان المنهج المستخدم فی هذا البحث منهجا استنتاجیا ومجتمع البحث هو الکتاب العربی للصف الثامن، نشر عام 1398ش وعینه البحث هی المحتوی(النص)، والصور، والانشطه(الاسیله والتمارین) وکانت العینه الإحصاییه مماثله للمجتمع الإحصایی فی مجال الصور والانشطه ولکن تم تقسیم محتوی الکتاب إلی ثلاثه اجزاء وتم اختیار خمس وعشرین جمله بشکل عشوایی من کل جزء. وحده التحلیل: المحتوی(النص)، والانشطه، والصور، والوحده المسجله: "تواتر الفیات ، والمعدل، اوالنسب المیویه...". بعد إجراء التحلیلات والتاکد من ثباتها اسفرت النتایج عن معامل إشراکیه الکتاب العربی للصف الثامن للطلبه فی عرض المحتوی والصور بلغتا 0.2 وهما اقل من الحد الادنی للقبول الذی حدده رومی والبالغ 0.4، اما معامل إشراکیه للانشطه فقد بلغ 0.58 وهو ضمن الحد المقبول؛ لذلک، لا یدعو هذا الکتاب الطلاب إلی إجراء البحث فی قسم المحتوی(النص) والصور، بل فی قسم الانشطه(التمارین) فیها بیانات کافیه لقیام الطلاب بالإستقصاء والبحث.
زبان:
عربی
صفحات:
149 تا 170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2503346 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!