عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستا به شهر مرتعداران در استان اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

مهاجرت عبارت است از حرکت افراد از یک منطقه اکولوژیکی به منطقه دیگر که ممکن است به صورت موقت یا دایمی باشد. مهاجرت یک مکانیسم انتخابی است که از نظر اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و ویژگی های جمعیتی، افراد و خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد و پدیده مهمی است که مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به شرایط نسبتا متفاوت در نواحی روستایی استان اردبیل، در این تحقیق پنج شهرستان (در داخل هر شهرستان یک حوزه آبخیز شامل چندین روستا) انتخاب شدند و عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستا به شهر جوامع مرتعدار مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها: 

تحقیق حاضر در استان اردبیل در سال 1399 انجام شد. در ابتدا پنج شهرستان اردبیل، نیر، نمین، سرعین و کوثر در نظر گرفته شدند و سپس در هر شهرستان یک حوزه آبخیز که در آن پروژه های آبخیزداری و اصلاح مرتع انجام شده بود، انتخاب شد. در گام بعد در حوزه آبخیز کفتارق اردبیل 4 روستا، در حوزه آبخیز سقزچی چای نمین 3 روستا، در حوزه آبخیز درویش چای سرعین 9 روستا، در حوزه آبخیز لیکوان چای کوثر 9 روستا و در حوزه آبخیز سیاهپوش نیر 8 روستا) به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در مجموع، جامعه آماری شامل مرتعداران 5 حوزه آبخیز و 33 روستا در استان اردبیل بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه حضوری و آمارهای جمعیتی روستاها بود. پرسشنامه شامل برخی ویژگی های توصیفی روستا، ساکنان روستا و همچنین 11 شاخص اقتصادی بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 372 نفر برآورد شد. سپس، سهم هر حوزه آبخیز از حجم نمونه کل مشخص شد و در گام بعد از طریق مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه، اقدام به جمع آوری اطلاعات شد. در تحلیل داده ها، به منظور استخراج خصوصیات جامعه آماری از آمار توصیفی و برای بررسی وضعیت کلی شاخص های اقتصادی موثر بر مهاجرت مرتعداران از آزمون t تک نمونه استفاده شد. همچنین، برای اولویت بندی مهم ترین مولفه های موثر در مهاجرت، آزمون فریدمن و برای بررسی تفاوت بین روستاییان از نظر شاخص های اقتصادی موثر بر مهاجرت از آزمون کروسکال-والیس استفاده شد.

نتایج

نتایج نشان داد که 3/0 درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی شغل اصلی کشاورزی و 5/85 درصد با بیشترین فراوانی به طور مشترک شغل اصلی دامداری و کشاورزی داشتند. میانگین درآمد در بخش کشاورزی برابر با 6/167 میلیون ریال و در بخش دامداری برابر با 1/309 میلیون ریال است. درآمد در بخش دامداری نزدیک به دو برابر درآمد در بخش کشاورزی است، این موضوع نشان می دهد که اقتصاد مرتعداران منطقه مورد مطالعه بیشتر وابسته به دامداری و مرتعداری است. همچنین، نتایج نشان داد که مهم ترین شاخص های اقتصادی موثر بر مهاجرت روستا به شهر به ترتیب عدم علاقمندی نسل جوان به استمرار و گسترش فعالیت های کشاورزی و دامداری (میانگین رتبه=78/9)،  فرصت های اقتصادی بیشتر و دسترسی به مشاغل با درآمد بالاتر در شهر (میانگین رتبه=56/9) و نابرابری امکانات شهر و روستا و خدمات رفاهی و معیشتی (میانگین رتبه=88/8) بودند.

نتیجه گیری:

 با توجه به اینکه بخش زیادی از جوامع روستایی استان اردبیل دامدار هستند، اقتصاد مرتعداران منطقه بیشتر وابسته به دامداری است. به طور کلی، بر اساس نتایج تحقیق حاضر عدم علاقمندی نسل جوان به ادامه شغل کشاورزی و دامداری، فرصت های اقتصادی بیشتر و درآمد بالاتر در شهر و نابرابری امکانات شهر و روستا مهم ترین عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت مرتعداران به شهرها بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
608 تا 620
لینک کوتاه:
magiran.com/p2504370 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!