بررسی رابطه پارامترهای اندازه و شکل لکه های زیستگاه با غنا، تنوع و یکنواختی جانوران حوضه آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
لکه یک واحد از ساختار سیمای سرزمین و یا قسمت تقریبا همگنی از سرزمین می باشد که از یک ساختار سلسله مراتبی برخوردار است و به عنوان اکوسیستمی همگن و قابل تشخیص که با محیط اطراف خودش کاملا متمایز است در نظر گرفته می شود. دو پارامتر اندازه و شکل لکه های زیستگاهی بر انواع و تعداد جانوران درون آن تاثیر می گذارد. این دو پارامتر، از مولفه های مهم در طراحی و برنامه ریزی مناطق جهت حفاظت از گونه ها هستند. به همین جهت، این پژوهش به مطالعه رابطه دو پارامتر اندازه و شکل لکه های زیستگاهی در حوضه آبخیز آدرشک پرداخته است. در طول فصل های بهار و تابستان سال 1398 به شناسایی جانوران آدرشک پرداخته شد. در مجموع تعداد 14 گونه پستاندار و 26 گونه پرنده در آدرشک شناسایی شد. بیش ترین مقدار غنا، تنوع و یکنواختی گونه ای در لکه درختچه و کم ترین مقدار در لکه بوته زار و علفزار با تراکم بالا مشاهده شد. از نرم افزار FRAGSTATS 4,2 برای محاسبه متریک های مورد استفاده در پژوهش بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی اسپیرمن و مقادیر تنوع گونه ای از شاخص های شانون-وینر، سیمپسون، هیل، بریلویین و مک آرتور، مقدار غنای گونه ای با شاخص های غنای مارگالف و من-هینیک محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین شاخص تنوع سیمپسون و بریلویین و شاخص های غنای مارگالف و من-هینیک با دو سنجه AREA و PARA رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، بین شاخص های تنوع زیستی و پارامترهای فیزیکی لکه ها ارتباط معنی دار در سطح یک درصد مشاهده شد و در طراحی و مدیریت زیستگاه برای جانوران، لکه های کوچک ارجحیت دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
251 تا 264
لینک کوتاه:
magiran.com/p2504805 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!