رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و همبستگی آن با سبک های مقابله با استرس با میانجی گری تنظیم هیجان در دوران پاندمی کووید-19: مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و همبستگی آن با سبک های مقابله با استرس، با نقش میانجی گر تنظیم هیجانی در دوران پاندمی کووید-19 بود. 

روش ها :

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که در سال 1399 بر روی 306 نفر از بزرگسالان شهر بندرعباس به روش نمونه گیری دردسترس انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد رفتارهای ارتقادهنده سلامت والکر، راهبردهای مقابله ای با استرس لازاروس و فولکمن و تنظیم شناختی گارنفسکی و کرایج بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد.

یافته ها:

 یافته های تحقیق حاضر نشان داد راهبردهای تنظیم هیجانی رابطه بین سبک مقابله هیجان مداری با رفتارهای ارتقای سلامت را به صورت منفی پیش بینی می کند و رابطه بین سبک مقابله مسیله مداری و رفتارهای ارتقای سلامت را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی می کند (0/01>P). 

نتیجه گیری :

مطابق نتایج پژوهش، می توان باتوجه به متغیرهای مورد بحث، راهکارهای لازم درمورد روابط زوجین ارایه کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
74 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2505015 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!