تاثیر هیومیک اسید و قارچ مایکوریز بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژربرا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر هیومیک اسید و قارچ مایکوریز بر رشد ژربرا رقم دانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طور کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک اجرا شد. فاکتور اول، شامل هیومیک اسید در 4 غلظت صفر (شاهد)، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر به صورت کاربرد در محیط کشت و فاکتور دوم، دو سطح قارچ مایکوریز (بدون مایکوریز و مایکوریزدار) به صورت مایه زنی ریشه بود. ویژگی هایی مانند تعداد برگ، قطر وردمان، وزن تر و خشک ریشه، قطر گل، قطر و تعداد ساقه گلدهنده، زمان از ظاهر شدن غنچه تا شکوفایی گل، میزان فنول کل، درصد آلودگی ریشه با قارچ و همین طور فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و پراکسید هیدروژن اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که تیمارهای هیومیک اسید  و قارچ مایکوریز باعث افزایش در تعداد برگ، قطر وردمان و وزن تر و خشک ریشه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش زمان از ظهور غنچه تا شکوفایی نسبت به گیاهان تیمار نشده شدند. میزان فنول در اثر کاربرد غلظت های 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید و مایکوریز افزایش معنی داری نسبت به گیاهان شاهد داشت. کاربرد همزمان هیومیک اسید و مایکوریز در بهبود برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژربرا کارا بودند و کاراترین تیمار، کاربرد هیومیک اسید  1000 میلی گرم در لیتر به همراه مایکوریز بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
191 تا 204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2505950 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!