تاثیر ارتقای آگاهی فراشناختی در ارزیابی نگارش از طریق برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی: دست آوردها و ادراکات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر توسعه عملکرد ارزیابی نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی، از طراحی روش های ترکیبی توضیحی متوالی در دو مرحله پیروی کرد. برای مرحله کمی، پژوهشگران مطالعه ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون گروه کنترل غیرمعادل انجام دادند. بدین منظور، 41 دانشجوی دختر و پسر مقطع متوسطه زبان انگلیسی در دو کلاس دست نخورده بر اساس نمونه گیری در دسترس از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب انتخاب شدند. کلاس ها به طور تصادفی به گروه آموزش ارزیابی مبتنی بر شناخت و گروه آموزش ارزیابی مبتنی بر فراشناخت اختصاص داده شدند. آزمون مهارت عمومی که قبل از آموزش انجام شد، همگنی شرکت کنندگان را تایید کرد. پرسشنامه نوشتن آگاهی فراشناختی قبل و بعد از مداخله برای سنجش سطح آگاهی فراشناختی و خودتنظیمی شرکت کنندگان اجرا شد. گروه فراشناخت از راهبردهای فراشناختی مانند برنامه ریزی، نظارت و بازنگری برای ارزیابی مقالات انگلیسی استفاده کرد. گروه شناختی ارزیابی هایی را بر اساس راهبردهای شناختی و یک روبریک نوشتاری انجام داد. پس از آموزش، شرکت کنندگان دو پس آزمون نوشتاری در مورد موضوعات تمرین شده و تمرین  نشده گرفتند. نتایج آزمون Mann-Whitney U و تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA نشانگر عملکرد بهتر گروه فراشناخت در هر دو پس آزمون بود. افزایش آگاهی فراشناختی در مورد خودتنظیمی و راهبردهای فراشناختی می تواند به طور قابل توجهی عملکرد ارزیابی نوشتاری شرکت کنندگان را افزایش دهد. در مرحله پایانی، مصاحبه های نیمه ساختار آنلاین انجام شد و یافته ها از طریق تحلیل محتوا بررسی شد. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده دست اندرکاران حوزه آموزش زبان انگلیسی از جمله مدرسین، طراحان آزمون، طراحان برنامه آموزشی ومحقیقن مهارت نگارش قرار گیرد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
50 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506970 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!