بررسی تاثیر متقابل هوش هیجانی، درک شنیداری و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی، درک شنیداری و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان مرد و زن ایرانی انجام شد. به علاوه ، مطالعه حاضر به دنبال تعیین تفاوت های احتمالی بین این زبان آموزان از نظر درک شنیداری، پیشرفت زبانی و هوش هیجانی بود. ابتدا، حدود 400 زبان آموز سطح متوسط انگلیسی (یعنی 200 مرد و 200 زن) از بین 753 زبان آموز انگلیسی یک موسسه زبان خصوصی در رشت (ایران) بر اساس عملکرد آنها در آزمون مهارت زبان انگلیسی انتخاب شدند. دوم، محققان پرسشنامه هوش هیجانی (بار-آن، 1997)، آزمون درک شنیداری (ریچاردز و ترو، 2011) و آزمون پیشرفت زبان انگلیسی را به شرکت کنندگان ارایه کردند. در نهایت، محققان داده های به دست آمده را با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t نمونه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. محققان از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کردند. بر اساس نتایج، بین هوش هیجانی، درک شنیداری و پیشرفت زبان انگلیسی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. علاوه بر این، زبان آموزان زن از نظر هوش هیجانی و پیشرفت زبان انگلیسی از زبان آموزان مرد پیشی گرفتند. در نهایت، تفاوت معناداری بین درک شنیداری زبان آموزان زن و مرد مشاهده نشد. نتایج این مطالعه می توانند به مربیان معلم های زبان انگلیسی، طراحان برنامه درسی و معلمان زبان انگلیسی اصول راهنمای مفیدی را در مورد عوامل مختلف وابسته به زبان آموزان را در محیط های یادگیری زبان خارجی ارایه دهند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
69 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506971 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!