بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با عملکرد پرستاران از دیدگاه آنان در بخش های اورژانس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مدیریت دانش برای دستیابی به عملکرد سازمانی قدرتمند بسیار حایز اهمیت است. موفقیت یا شکست در مدیریت دانش به این بستگی دارد که اعضاء سازمان، اطلاعات خویش را چگونه و تا چه اندازه موثر تسهیم و از آن استفاده می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط مدیریت دانش با عملکرد پرستاران اورژانس انجام شد.

روش ها

این پژوهش یک مطالعه تحلیلی- مقطعی است بر روی230 پرستار شاغل در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهرستان رشت در سال 1396 انجام گرفت. نمونه ها از طریق تمام شماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مقیاس اندازه گیری عملکردی و شاخص مدیریت دانش متقی بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت.  داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد) و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل رگرسیون لوجستیک) و از طریق نرم افزار آماری SPSS  تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار مدیریت دانش0/54±2/06 و عملکرد پرستاران اورژانس0/57±2/99 بود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد پرستاران اورژانس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0/198=r و 0/0002=p). همچنین بین زیر مقیاس های عملکرد پرستاران (شایستگی، نگرش، تمایل به بهبود و استفاده از فرایند پرستاری) با مدیریت دانش ارتباط   معنی داری مشاهده نشد (0/0001>p).

نتیجه گیری

پرستاری موثر به مهارت های حرفه ای نیاز دارد. به منظور افزایش عملکرد پرستار، دانش و تجربه پرستاران باید در سراسر سازمان شناسایی و به اشتراک گذاشته شود. از این رو مدیریت موثر دانش پرستاری جهت بهبود نتایج عملکرد آن حیاتی است. نتایج مطالعه حاضر می تواند به توسعه سیستم های کارآمد و موثر مدیریت دانش جهت افزایش فرهنگ تسهیم دانش و یادگیری سازمانی کمک کند که منجر به بهبود بهره وری می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2507217 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!