تحلیل ودراسه مسرحیه القبعه والنبی لغسان کنفانی علی ضوء عناصر التغریب البریختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یعتبر غسان کنفانی من اشهر الکتاب الفلسطینیین والمناضلین حیث انارت کتبه وقصصه ومسرحیاته خاصه، طریق کل من حذا حذوه، وصار قدوه ونموذجا لکل کاتب یمت بصله ما إلی فلسطین والمقاومه. مسرحیه القبعه والنبی هی من اهم مسرحیاته التی تتکون من ثمان شخصیات وشخصیه المتهم تعد الشخصیه البطله بینها، إذ هی تمثل نفس غسان المناضل ایضا. نظرا لما جاء فی هذه المسرحیه من بنیه وعناصر وکانما یرید الکاتب فیها ان یخاطب الجمهور والمجتمع ویشارکهم فی استمرارها، لذلک راینا ان ندرس هذه المسرحیه ونطبقها علی منهج وعناصر برتولت بریخت (بریشت) الالمانی الشهیر الذی مثل مدرسه تقف بوجه المدرسه الارسطاطلیسیه، حیث اخذت المسرح من بعده یطلق علیه المسرح البریختی، والمسرحیات التی تطلب انتبهاه المتفرجین ومشارکتهم فیها ولا تسلیتهم فقط بل تستنهضهم، توظف هذه الورقه المنهج الوصفی - التحلیلی، علی ضوء عناصر برتولت بریخت، فما وصلت إلیها هذه الورقه هی مشارکه المخاطب بقضایا المسرحیه الهامه، بحیث یستطیع المشاهد ان یحلل السیناریوهات الموجوده، وان لا یکون المخاطب مستانسا ولا مندمجا مع شخصیات مسرحیه؛ عاطفیا ومعنویا، بل یحفز المتفرج ولکل مخاطبه تفعل هذا الدور تلک التقنیات الموظفه التی رسمها علی خشبه المسرح برتولت بریشت.

زبان:
عربی
صفحات:
135 تا 155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2509382 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!