بررسی و تفسیر الگوی عوامل موثر بر سبک رهبری بصیر در صنعت پتروشیمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
از آنجا که تاکنون الگوی مشخصی برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سبک رهبری بصیر در مدیران صنعت پتروشیمی تدوین نشده است، در این پژوهش سعی بر آن است که الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر رهبری بصیر مدیران پتروشیمی ارایه شود. جامعه آماری این پژوهش منابع مرتبط با مدیران و به ویژه مدیران پتروشیمی بود. پایایی نتایج با استفاده از روش هولستی 0.95 برآورد گردید. در این مقاله مضمون ها و الگوی مدیران با استفاده از روش تحلیل مضمون تدوین شده است. فرآیند تحلیل مضمون به صورت دستی و نیز با استفاده از نرم افزار Nvivo انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که می توان عوامل موثر بر رهبری بصیر را در دو مضمون رهبری استراتژیک و قابلیت سازی خلاصه نمود. مضمون رهبری استراتژیک خود دارای مضمون سازمان دهنده و هفت مضمون پایه پیشرفت جمعی (گرایش تیمی، پرورش دیگران و بسترسازی)، کاریزماتیک (خودمدیریتی و اعتبار) و تفکر استراتژیک (فعال استراتژی و بابصیرت) خلاصه می شود. مضمون قابلیت سازی نیز دارای دو مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون پایه نتیجه گرا، بهینه کننده منبابع، دانش درون کارکردی و دانش برون کارکردی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
80 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2509935 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!