نقش تعدیل گری اخلاق کار اسلامی در تبیین ارتباط خلاقیت کارکنان و رفتار کارآفرینانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خلاقیت در پیش بینی رفتارهای کار آفرینی و اثرات مستقیم و تعدیلگری از اخلاق کار مذهبی انجام پذیرفت.این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- اکتشافی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان (شهرداری، شرکت ملی گاز، اداره مخابرات و شرکت آب) شهر سمنان می باشد. برای این منظور نمونه ای به تعداد 189 نفر به روش طبقه بندی تصادفی مبتنی بر قواعد حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری انتخاب شد و داده ها از طریق پرسشنامه 40 سوالی گردآوری و روایی آن به روش همگرا و واگرا و پایایی نیز تایید شد. و از نرم افزار اسمارت- پی ال-اس برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که خلاقیت و اخلاق کار اسلامی، بر رفتار کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری دارد. خلاقیت و اخلاق اسلامی با رفتارکارآفرینانه رابطه مثبت و معنا داری دارد. در این راستا، افراد با اخلاق اسلامی بیشتر به سمت مهارت های خلاقانه گرایش دارند و تاثیر مثبتی بر رفتار کارآفرینانه می-گذارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2509936 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!