تاثیر قابلیت بازاریابی مشتری محور بر عملکرد شرکت با میانجی گری قابلیت بازاریابی محصول محور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی مشتری محور برعملکرد شرکت های تولیدی صنعت تاسیسات ساختمان تهران با میانجی گری قابلیت های بازاریابی محصول محور بود. پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. طرح پژوهش حاضر کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی صنعت تاسیسات ساختمان استان تهران تشکیل می دادند (220=N) که از نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد بود و از پرسش نامه ی قابلیت بازاریابی مشتری محور مو و همکاران (2018) و قابلیت بازاریابی محصول محور مو (2015) و عملکرد شرکت  ورهیزو همکاران (2005) برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و PLS استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه یافته های پژوهش، قابلیت بازاریابی مشتری محور و قابلیت بازاریابی محصول محور بر عملکرد شرکت تاثیر معنادار و مثبتی می گذارند؛و قابلیت های بازاریابی مشتری محور بر قابلیت های بازاریابی محصول محور تاثیر معنادار و مثبتی دارد وهمچنین قابلیت های بازاریابی مشتری محور موجب به روزرسانی قابلیت های بازاریابی محصول محور شرکت ها خواهد شد. با توجه به تجزیه وتحلیل مدل نهایی پژوهش این طور نتیجه گیری می شود که قابلیت های بازاریابی مشتری محور و قابلیت های بازاریابی محصول محور موجب ارتقا قابلیت های بازاریابی شرکت ها و متعاقبا افزایش عملکردشرکت ها خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2510308 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!